EN
EN
1
O družbi
ELES
Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
1

2

3

4

KLJUČNI KAZALNIKI POSLOVANJASTRATEŠKE USMERITVE DO LETA 2020 UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Zagotavljamo varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Odgovorni smo za to, da je električna energija vedno na voljo. Tako že skorajda 100 let povezujemo ljudi, zagotavljamo kakovost življenja ter uresničujemo potrebe in želje odjemalcev. Zagotavljamo varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije.
Ključni kazalniki poslovanja
dejavnost
Dolžina DV: 2.893 km
Število postaj (TP/RTP): 45
Prevzem EE: 13.149 GWh
Oddaja EE: 13.952 GWh
FINANČNI PODATKI
Poslovni prihodki: 185,8 milijonov EUR
EBIT: 16,9 milijonov EUR
EBITDA: 49,9 milijonov EUR
Čisti poslovni izid: 16,8 milijonov EUR
Kapital: 331,7 milijonov EUR
ZAPOSLENI
Število: 566
% žensk: 22
Zadovoljstvo: 4,70 točke
Št. ur izobraževanja/zaposlenega: 17
OKOLJE
Izdatki in vlaganja (v tisoč EUR): 619,94
Recikliranje plina SF6: 23,5 kg
Ogljični odtis: 193.733 ton CO2%
DV v območju Natura 2000: 14,4
Strateške usmeritve do leta 2020
Smer razvoja družbe ELES določata strateška dokumenta Dolgoročni strateški plan poslovanja javnega podjetja ELES, d.o.o. za obdobje 2016–2020 in Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026. Dokumenta upoštevata napovedi gospodarskih gibanj in tehnološke spremembe na področju elektroenergetike. Ker je poslovanje družbe močno regulirano tako s strani slovenske kot evropske zakonodaje, podrobno spremljamo dogajanje na regulativnem področju in se po potrebi v procese aktivno vključujemo. To izvajamo s ciljem, da se pravočasno pripravimo na uvajanje zahtevanih sprememb ali izvajanje novih nalog.

Strateške usmeritve, ki si jih je družba ELES zastavila v Dolgoročnem strateškem planu (DSP) poslovanja za obdobje 2016–2020, so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz celovite in poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja.
Strateške
usmeritve
Poslovanje v regulatorno določenem okviru, zagotavljanje dobička lastniku glede na regulativno metodologijo.
Spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v skladu z Etičnim kodeksom in smernicami korporativne integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne odličnosti.
Učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi in uvedba učinkovitega upravljanja s kadri.
Investicije v čezmejne prenosne zmogljivosti, utemeljevanje višine NTC do sosednjih TSO - glede na nacionalni interes RS.
Zakup sistemskih
storitev po primerljivih cenah sosednjih TSO, glede na nove tehnologije, na osnovi tehnično-ekonomskih kriterijev, prehod na čim večjo avtonomijo.
Poleg celovitega
nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega omrežja prevzeti tudi celovit nadzor nad celotnim, zazankanim 110 kV omrežjem v RS.
Upravljanje s tveganji
V letu 2017 smo sledili strateškim usmeritvam upravljanja tveganj, spremljali zunanje in notranje dejavnike in prepoznavali tveganja, ki bi lahko vplivala na delovanje družbe. Redno smo posodabljali katalog tveganj, preverjali sprejemljivo stopnjo tveganj in odstopanja od sprejemljive stopnje ter po potrebi sprejemali ustrezne ukrepe, ki so zagotovili nemoteno, stabilno, ciljno usmerjeno delovanje družbe. Sistem je zagotovil, da so bila ključna tveganja prepoznana, ocenjena in obvladovana. V letu 2017 je družba proučila in sprejela model za kvantifikacijo tveganj. Vsem spremembam se je prilagajal tudi informacijski sistem. Ves čas smo si prizadevali tudi za krepitev kulture odgovornega ravnanja s tveganji.
Ocena tveganosti v letih 2016 in 2017 v primerjavi s sprejemljivo stopnjo tveganja
ostala
tveganja vodenja
tveganja upravljanja
s sredstvi in projekti
tveganja
obratovanja sistema
tveganja infrastrukture
prenosnega omrežja
tveganja
varovanja informacij
tveganja poslovne
informatike in
telekomunikacij
tveganja
podpornih dejavnosti
strateška tveganja
ocena 2016
ocena 2017
sprejemljiva stopnja (toleranca)
ciljna vrednost 2017 (risk apetite)