EN
EN
2
POSLOVNO POROČILO
Temeljna dejavnost in poslanstvo družbe ELES je varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Zagotavljamo ga 24 ur na dan, vse dni v letu.
1

2

3

4

OBRATOVANJEINFRASTRUKTURASTRATEŠKE INOVACIJEEKONOMIJALJUDJEOKOLJE
Naša temeljna dejavnost in poslanstvo sta varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Zagotavljamo ga 24 ur na dan, vse dni v letu.

Ustvarjanje vrednosti družbe ELES izvira iz sodelovanja in iskanja sinergij med ključnimi dejavnostmi, ki jih opravljamo. Naše trajnostno poslovanje temelji na treh stebrih: ekonomiji, ljudeh in okolju.
OBRATOVANJE
Skrbimo za neprekinjeno obratovanje sistema. Optimalno ga upravljamo v normalnih obratovalnih pogojih, učinkovito ga obvladujemo tudi v kritičnih razmerah.
13.952
GWh so v letu 2017 v omrežje skupno oddali proizvajalci
13.149
GWh skupni prevzem energije iz prenosnega omrežja
Prevzem in oddaja električne energije: Proizvajalci so v omrežje oddali skupno 13.952 GWh, skupni prevzem energije iz prenosnega omrežja pa je brez izgub znašal 13.149 GWh (3 % več kot v letu 2016).
747
MW neto prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija-Slovenija
Prezasedenost in pravica do uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti:
V letu 2017 so neto prenosne zmogljivosti (NTC) v smeri Avstrija–Slovenija v povprečju znašale 747 MW, kar je 13 % več kot v letu 2016 in 24 % manj od načrtovanega. Z vidika dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti je leto 2017 minilo brez omembe vrednih incidentov.
infrastruktura
Naše obstoječe visokonapetostne daljnovodne povezave in pripadajoči elektroenergetski objekti so v dobri kondiciji.
Skrbno načrtujemo in gradimo nove povezave in naprave, ki so pogoj za zanesljivost oskrbe odjemalcev električne energije tudi v prihodnje.
49,5
mio EUR
investicijskih vlaganj
Investicijska vlaganja: 49,5 mio EUR, kar je 43 % manj od načrtovanega. Razlogi: naknadne spremembe obsega izvedbe, priprava dokumentacije in pridobitev dovoljenj, nasprotovanje civilnih iniciativ.
2.893
km dolžina daljnovodov
Vzdrževalne aktivnosti obsegajo daljnovode
v dolžini 2.893 kilometrov ter 45 postaj s pripadajočimi energetskimi transformatorji in ostalimi visokonapetostnimi prenosnimi napravami, izvajajo jih centri za infrastrukturo prenosnega omrežja v Mariboru, Podlogu, Ljubljani in Divači. V letu 2017 smo opravili vsa vzdrževalna dela, ki smo jih glede na elektroenergetsko situacijo lahko.
110 kV
prevzem omrežja
Prevzem 110 kV omrežja: Prevzeli smo 110 kV prenosno opremo daljnovodnih, zveznih in merilnih polj v 110 kV stikališčih ter 110 kV daljnovode od prodajalcev, s katerimi smo dosegli dogovor o cenitvah.
Zagotovitev alternativnega napajanja odjema: Zaradi nujnih vzdrževalnih del na 100 kV povezavi med Divačo in Ajdovščino smo to povezavo izklopili in odjem prehodno napajali z vzpostavitvijo otočnega obratovanja HE na reki Soči.
21
projektov za izgradnjo in nadgradnjo prenosnih povezav
Gradnja prenosnih povezav: Izvajali smo 21 projektov za izgradnjo novih in nadgradnjo obstoječih prenosnih povezav.
Obvladovanje poškodovane infrastrukture:
Močan veter v decembru je poškodoval več daljnovodov.
V tesnem sodelovanju z distribucijskimi podjetji smo posledice odpravili v najkrajšem času.
STRATEŠKE INOVACIJE
Zaradi velikih sprememb v elektroenergetskem ekosistemu premišljeno raziskujemo, razvijamoin uvajamo inovacije.
Strateške inovacije družbe ELES so tesno integrirane in koordinirano podpirajo vse ključne dejavnosti, ki jih opravljamo za uresničevanje našega poslanstva.
Zemljevid strateških inovativnih evropskih in mednarodnih razvojnih projektov, ki jih koordiniramo ali smo vanje vključeni kot partnerji. Projekti podpirajo današnje delovanje družbe ELES, hkrati pa sooblikujejo strateške poglede na našo jutrišnjo, predvidoma bistveno spremenjeno vlogo v elektroenergetskem ekosistemu prihodnosti.
EKONOMIJA:
FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA
Ključni kazalniki poslovanja

KAZALNIKI

Enota mere

2013

2014

2015

2016

2017

LN 2017

LN 2018

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Poslovni prihodki

mio EUR

138,9

140,9

152,7

162,8

185,8

169,0

175,8

Poslovni odhodki

mio EUR

130,7

133,3

140,9

147,8

168,9

150,6

156,3

Čisti dobiček poslovnega leta

mio EUR

8,4

8,7

10,0

12,6

16,8

16,3

18,0

Dobiček iz poslovanja – EBIT

mio EUR

8,2

7,7

11,8

15,0

16,9

18,4

19,4

Dobiček iz poslovanja + amortizacija – EBITDA

mio EUR

36,2

37,9

41,1

45,4

49,9

49,5

48,7

VEČ

IZ BILANCE STANJA

Sredstva

mio EUR

623,9

656,3

674,1

648,9

677,2

684,9

682,2

Kapital

mio EUR

381,7

379,8

324,4

313,7

331,7

357,6

348,2

KAZALNIKI POSLOVANJA

Dobičkonosnost kapitala (ROE)

%

2,2

2,3

2,9

3,7

5,4

4,7

5,4

Dobičkonosnost sredstev (ROA)

%

1,4

1,4

1,5

1,9

2,5

2,4

2,7

Gospodarnost poslovanja

1,062

1,058

1,084

1,101

1,100

1,122

1,124

Neto finančni dolg (NFD) *

mio EUR

119,3

125,2

142,5

166,5

143,5

222,2

197,3

Neto finančni dolg/kapital

0,31

0,33

0,44

0,53

0,43

0,62

0,57

Neto finančni dolg/EBITDA

3,30

3,31

3,47

3,67

2,88

4,49

4,05

KAZALNIK REGULATIVNEGA OKVIRA

Doseganje reguliranega donosa

%

49,98

56,79

65,36

74,04

89,54

97,94

95,10

OSTALI POMEMBNI PODATKI

Investicijska vlaganja

mio EUR

46,2

37,9

37,3

34,6

49,5

87,3

72,5

ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan 31.12.

538

532

546

566

566

550

554

Dodana vrednost na zaposlenega

tisoč EUR

122,8

124,0

129,9

137,9

149,4

145,0

148,7

MANJ
LJUDJE:
ODNOSI Z ZAPOSLENIMI IN
ŠIRŠO DRUŽBO
Zaposleni so ključni dejavnik ustvarjanja vrednosti. S ponotranjenjem vrednot, sprejetih na ravnidružbe, ki jih aktivno vključujejo v svoje vsakodnevno poslovno in osebno delovanje, udejanjajo naše poslanstvo in vizijo. Zato si na različne načine prizadevamo ustvarjati ugodne delovne pogoje in ohranjati nizko stopnjo fluktuacije zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih v družbi ELES po posameznih vidikih dela
OKOLJE:
SKRBNOST UPRAVLJANJA Z OKOLJSKIMI IN PROSTORSKIMI VPLIVI
V letu 2017 smo na področju vlaganj največ sredstev namenili posodobitvi in vgradnji naprav za odvajanje odpadnih vod, energetski prenovi objektov in ureditvi zunanje razsvetljave. Na področju izdatkov pa je bilo največ sredstev porabljenih za komunalne storitve in dobavo vode iz javnega vodovodnega omrežja ter meritve elektromagnetnega sevanja.
Okoljska vlaganja od leta 2015 do 2017