EN
EN
3
RAČUNOVODSKO
POROČILO
Naš uspeh izhaja iz odgovornosti, zavzetosti, znanja, zanesljivosti, sodelovanja in vztrajnosti. Udejanjanje teh vrednot izkazujejo naši finančni rezultati.
1

2

3

4

BILANCA STANJA
Bilanca stanja
v EUR

SREDSTVA

Pojasnilo

31. 12. 2017

31. 12. 2016

A.

Dolgoročna sredstva

599.371.781

572.973.659

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1

15.026.720

16.210.383

1. Dolgoročne premoženjske pravice

15.026.720

16.210.383

II.

Opredmetena osnovna sredstva

2

486.599.155

464.322.576

1. Zemljišča in zgradbe

229.865.485

224.284.134

  a) Zemljišča

41.521.193

40.212.312

  b) Zgradbe

188.344.292

184.071.822

2. Oprema in sestavni deli

199.113.950

184.346.825

3. Druge naprave in oprema

236.176

168.972

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

57.383.544

55.522.645

  a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

54.797.806

54.311.965

  b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

2.585.738

1.210.680

IV.

Dolgoročne finančne naložbe in posojila

3

92.802.624

89.081.278

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

92.802.624

89.081.278

  a) Delnice in deleži v družbah v skupini

90.977.174

87.414.202

  b) Delnice in deleži v pridruženih družbah

450.000

450.000

  c) Druge delnice in deleži

1.375.450

1.217.076

VI.

Odložene terjatve za davek

4

4.943.282

3.359.422

B.

Kratkoročna sredstva

75.567.363

74.199.874

II.

Zaloge

5

2.368.729

2.212.290

1. Material

2.368.729

2.212.290

III.

Kratkoročne finančne naložbe in posojila

6

20.000.000

33.470.109

2. Kratkoročna posojila

20.000.00

33.470.109

  a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

0

3.470.109

  b) Kratkoročna posojila drugim

20.000.000

30.000.000

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

7

25.204.844

22.182.003

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

1.247.355

3.621.390

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

22.212.348

16.665.210

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.745.141

1.895.403

V.

Denarna sredstva

8

27.993.790

16.335.472

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

9

2.298.103

1.733.885

SKUPAJ SREDSTVA

677.237.247

648.907.418

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
v EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Pojasnilo

31. 12. 2017

31. 12. 2016

A.

Kapital

10

331.663.682

313.736.445

I.

Vpoklicani kapital

177.469.516

177.469.516

1. Osnovni kapital

177.469.516

177.469.516

II.

Kapitalske rezerve

140.266.261

156.936.162

III.

Rezerve iz dobička

840.874

26.783.730

1. Zakonske rezerve

840.874

8.518.911

5. Druge rezerve iz dobička

0

18.264.819

V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

-2.889.584

-3.999.332

VI.

Preneseni čisti poslovni izid

0

-43.453.631

VII.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

15.976.615

0

B.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

11

253.281.633

254.361.392

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

6.178.355

5.775.433

2. Druge rezervacije

3.777.046

2.138.344

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

243.326.232

246.447.615

C.

Dolgoročne obveznosti

55.331.376

53.224.253

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

12

54.784.322

52.822.752

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

51.417.566

48.216.891

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti

3.366.756

4.605.861

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

12

433.726

314.464

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

433.726

314.464

III.

Odložene obveznosti za davek

113.328

87.037

Č.

Kratkoročne obveznosti

33.412.193

25.379.570

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

13

4.982.434

4.983.109

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

0

0

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

4.982.434

4.983.109

III.

Dolgoročne poslovne obveznosti

14

28.429.759

20.396.461

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

34.338

14.461

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

23.693.546

16.811.954

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

765.309

73.189

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

3.936.566

3.496.857

D

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

15

3.548.363

2.205.758

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

677.237.247

648.907.418

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.