EN
EN

LETNO POROČILO 2017

INOVACIJE NA
TRDNI PODLAGI

17

LETNO POROČILO 2017

17

INOVACIJE NA
TRDNI PODLAGI

Močnejši.
Ker: pametnejši.
Za družbo ELES je bilo 2017 leto presežkov. Tako na finančnem kot na nefinančnem področju poslovanja smo dokazali, da obvladujemo obstoječe tehnologije prenosa električne energije, hkrati pa smo sposobni inovativnega pogleda v prihodnost ter sooblikovanja strateških usmeritev in poslovnih modelov.
Finančni
rezultat:
33 %
višji dobiček v primerjavi z letom 2016.
+
16,8
mio €
Investicijska
dejavnost:
44 %
več investicijskih vlaganj v primerjavi z letom 2016.
Mednarodni
projekti:
50
mio €
pridobljenih sredstev
iz evropskih in drugih skladov.
Močnejši.
Ker: pametnejši.
Za družbo ELES je bilo 2017 leto presežkov. Tako na finančnem kot na nefinančnem področju poslovanja smo dokazali, da obvladujemo obstoječe tehnologije prenosa električne energije, hkrati pa smo sposobni inovativnega pogleda v prihodnost ter sooblikovanja strateških usmeritev in poslovnih modelov.
+
16,8
mio €
Finančni
rezultat:
33 %
višji dobiček v primerjavi z letom 2016.
Investicijska
dejavnost:
44 %
več investicijskih vlaganj v primerjavi z letom 2016.
Mednarodni
projekti:
50
mio €
pridobljenih sredstev
iz evropskih in drugih skladov.
Signale iz okolja skrbno spremljamo, jih osmišljamo ter se nanje ustrezno odzivamo.
Elektroenergetika je ekosistem, njegovi akterji s svojimi dejavnostmi medsebojno sovplivamo, tako na nacionalni ravni kot prek državnih meja. Pozitivne potrditve iz okolja so pomembna spodbuda za naše prihodnje delovanje.
WEC – World Energy Council, Trilemma Index 2017:
2.
mesto
Slovenije med 125-imi državami z vidika energetske varnosti in zanesljivosti.
ENTSO-E,
Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektro-energetskega omrežja:
64 %
električne energije v Sloveniji je proizvedene iz nizkoogljičnih
virov.
Energetski koncept Slovenije:
Pravi cilji,
ki prinašajo velike izzive - podnebna trajnost, zanesljivost, konkurenčnost.
Signale iz okolja skrbno spremljamo, jih osmišljamo ter se nanje ustrezno odzivamo.
Elektroenergetika je ekosistem, njegovi akterji s svojimi dejavnostmi medsebojno sovplivamo, tako na nacionalni ravni kot prek državnih meja. Pozitivne potrditve iz okolja so pomembna spodbuda za naše prihodnje delovanje.
WEC – World Energy Council, Trilemma Index 2017:
2.
mesto
Slovenije med 125-imi državami z vidika energetske varnosti in zanesljivosti.
ENTSO-E,
Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektro-energetskega omrežja:
64 %
električne energije v Sloveniji je proizvedene iz nizkoogljičnih
virov.
Energetski koncept Slovenije:
Pravi cilji,
ki prinašajo velike izzive - podnebna trajnost, zanesljivost, konkurenčnost.
Usmeritve našega delovanja: celovito, premišljeno in povezovalno.
Za soočanje z izzivi prihodnje oskrbe z električno energijo potrebujemo celovit in uravnotežen, trajnosten pogled na temeljne dejavnosti ELES. Svoje poslovanje spremljamo z uresničevanjem ciljev na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju.
Ekonomija
VEČ
Zaposleni
in družba
VEČ
Okolje
VEČ
Usmeritve našega delovanja: celovito, premišljeno in povezovalno.
Za soočanje z izzivi prihodnje oskrbe z električno energijo potrebujemo celovit in uravnotežen, trajnosten pogled na temeljne dejavnosti ELES. Svoje poslovanje spremljamo z uresničevanjem ciljev na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju.
Ekonomija
VEČ
Zaposleni
in družba
VEČ
Okolje
VEČ
Razvijamo prenosno omrežje prihodnosti
Nagovor direktorja
Leto 2017 - kaj ga je zaznamovalo?
Leto 2017 je za ELES obdobje, v katerem smo dokazali, da poslovno obvladujemo stare tehnologije prenosa električne energije in smo hkrati sposobni presegati omejitve preteklosti s tehnologijami in poslovnimi procesi, ki bodo omogočili, da bo ELES čez leta v okvirih izvajanja svojega poslanstva povsem drugačen, kot je danes. A ob tem bo močnejši; tudi zato, ker bo pametnejši. Drugo leto poslovanja v okviru izpolnjevanja strateških ciljev, določenih z Dolgoročnim strateškim planom 2016 – 2020, potrjenim na seji Vlade Republike Slovenije, že kaže rezultate.
VEČ
VEČ
Poslovnega leta 2017 se bomo spominjali po:
1) odličnih rezultatih poslovanja družbe ELES,
2) dobrem poslovanju celotne skupine ELES,
3) uresničevanju ciljev, določenih z Dolgoročnim strateškim planom poslovanja 2016 – 2020,
4) povečani investicijski aktivnosti s prioritetnimi investicijami s področja pametnih omrežij,
5) intenzivni mednarodni aktivnosti, nadgrajeni z uspehi pri pridobivanju sredstev iz skladov Evropske unije,
6) nadaljevanju začetih aktivnosti iz leta 2010, katerih cilj je ustvariti okolje za celovito poslovno razmišljanje in ustvarjanje vrednosti za ključne deležnike na kratek in dolgi rok prek sodelovanja in proaktivnega iskanja sinergij med dejavnostmi/organizacijskimi enotami znotraj družbe in z zunanjimi domačimi in tujimi deležniki.

Obstaja pa tudi nekaj nerealiziranih ciljev, katere smo si zastavili v letu 2017. Pregled slednjih, vzroke za njihovo nedoseganje, navajam na koncu tega nagovora.
Rezultati poslovanja in doseganje ciljnih vrednosti strateških kazalnikov
V letu 2017 smo dosegli najvišji čisti poslovni izid, odkar upoštevamo metodologijo Agencije za energijo, ko presežke prihodkov nad regulativno priznanimi stroški in donosom razmejujemo na časovne razmejitve. Čisti poslovni izid znaša 16,8 milijonov EUR in je za 33 % višji kot leta 2016 in za 100 % višji, kot leta 2013 (prvo leto zadnjih petih let). Donos na kapital znaša 5,4 % in je za 44 % višji kot leta 2016 ter za 145 % višji, kot leta 2013.

V letu 2017 smo investirali za 49,5 milijonov evrov, kar je na letnem nivoju največ v zadnjih petih letih. Investicijska vlaganja leta 2017 so bila za 43 % višja kot v predhodnem letu.

V letu 2017 smo imeli najvišji prevzem/oddajo električne energije v zadnjih petih letih, v višini 23,05 TWh. Glede na predhodno leto smo beležili 2,6 % povečanje, glede na leto 2013 pa kar 7,1 %.
Od 13-ih strateških kazalnikov smo pri 9-ih kazalnikih dosegli boljše rezultate, kot so njihove ciljne vrednosti, pri dveh kazalnikih so odstopanja minimalna (manj kot 1 %), pri dveh kazalnikih pa so odstopanja nekoliko večja, kar pojasnjujem na koncu svojega nagovora.

Izjemno zadovoljen sem tudi s poslovanjem skupine ELES. Na nivoju skupine smo v letu 2017 dosegli 19,6 mio EUR čistega poslovnega izida, za 41 % več kot leta 2016, oziroma za 22,5 milijonov evrov več kot leta 2013, ko smo imeli na nivoju skupine negativni izid v višini 2,8 milijonov evrov. ROE skupine za leto 2017 znaša 5,7 % in je za 39 % višji kot v letu 2016.

Če povzamem: poročamo o letu presežkov tako na finančnem kot na nefinančnem področju.
Vlaganja v projekte pametnega prenosnega omrežja – ciljno investiranje
Konec leta 2016 smo Ministrstvu za infrastrukturo poslali v presojo desetletni Razvojni načrt prenosnega sistema (2017 – 2026), na katerega smo dobili soglasje marca 2017. Od predvidenih 519 milijonov evrov vlaganj planiramo 103 milijone evrov za investicije v pametna omrežja. Ker je ena izmed ključnih dejavnosti družbe ELES izvajanje raziskav, razvoja in inovacij, v zadnjih letih nadgrajena z vstopanjem v večje mednarodne razvojno-raziskovalne projekte, za katere smo uspeli pridobiti tudi nepovratna sredstva iz različnih evropskih in nacionalnih skladov, sem se v maju leta 2017 odločil, da vzpostavim tudi novo Področje za strateške inovacije, ki skrbi za koordinacijo izvajanja strateških inovacij. S tem smo nadgradili trajno naravnanost družbe k inovativnosti. Leto 2017 je tako po moji oceni prelomno, zato tudi podnaslov Letnega poročila 2017 - »Razvijamo prenosno omrežje prihodnosti«! V poslovnem delu so podrobno predstavljeni vsi projekti iz skupine »pametnih« omrežij, uvodoma pa je poudarjena vrednost, ki jo ustvarjajo pri izvajanju naših jedrnih dejavnosti (obratovanje sistema, širitev in vzdrževanje omrežja, strateške inovacije), s katerimi uresničujemo svoje poslanstvo.
Vodenje družbe, obvladovanje tveganj, poslovna odličnost
Kot direktor družbe sem po Aktu o ustanovitvi ELES edini zastopnik družbe, odgovoren za zakonitost in uspešnost njenega delovanja. V okviru pravil, kot jih določa urejen, pregleden in na intranetni strani družbe objavljen integriran sistem upravljanja in nadzora poslovanja, po katerem so aktivnosti in odgovornosti razdeljene med nosilce treh linij obrambe, določena pooblastila prenašam na linijske vodje družbe.

Oktobra 2013 sem sprejel Poslovnik o načinu vodenja družbe ELES, d.o.o. Na njegovi osnovi pri vodenju družbe iščem skupne odločitve, konsenze, usmeritve, posvetovanja preko naslednjih delovnim teles:
- strateška konferenca,
- kolegij direktorja družbe,
- tehnično-razvojni kolegij direktorja družbe,
- strokovni sveti direktorja družbe,
- svet direktorja družbe za upravljanje v kriznih in izrednih razmerah.

V rednih časovnih presledkih se posvetujem s svetom delavcev in predstavniki reprezentativnih sindikatov. Vsako leto obiščem vse dislocirane enote – centre za infrastrukturo prenosnega omrežja; cilj obiskov je seznanitev zaposlenih s preteklimi pomembnimi dogodki in aktivnosti družbe, načrti za prihodnje, oceno položaja zaposlenih.

Pri vodenju, načrtovanju, izvajanju, spremljanju, analiziranju in kontroliranju poslovanja in delovanja družbe v največji možni meri zagovarjam in zahtevam implementacijo načela štirih ali več oči.

Poslovanje družbe usmerjam v duhu Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, skladno s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, seveda tam, kjer je to mogoče in logično glede na specifičnost poslovanja ELES.

Tudi v letu 2017 smo izvedli anketo zadovoljstva in klime zaposlenih. Dobljeni rezultati ankete mi dodatno služijo pri presoji pravilnosti ravnanja širšega vodstva družbe.

Od leta 2015 dalje imamo uveden celovit sistem korporativne integritete, vsako leto izpopolnjujemo sistem obvladovanja tveganj, s pomočjo notranje revizije, kot t.i. »tretja obrambna linija« pridobivam neodvisne n nepristranske informacije ter mnenja o stanju in delovanju sistema notranjih kontrol – ukrepov za obvladovanje tveganj.

V letu 2017 smo precej časa, aktivnosti in sredstev namenili uvajanju korporativne varnosti, ki je z vidika pomena družbe ELES, kot najpomembnejše infrastrukture družbe v naši državi, zelo pomembno področje, saj je podjetje zaradi širokega vpliva podvrženo zelo raznolikim tveganjem. Tveganj ne zaznavamo le kot možne varnostne dogodke v svetu in pri nas ter naravne nesreče, ampak tudi kot najrazličnejša negativna odstopanja v okolju ali interno, ki bi lahko ogrozila katerokoli pomembno funkcijo družbe ELES.

Preko sistema letne samoocenitve poslovne odličnosti po modelu EFQM spremljam izpolnjevanje strateškega cilja, da v letu 2020 dosežemo oceno 600 točk. Glede na rezultate samoocenitve v letu 2017 smo na dobri poti, da ta strateški cilj tudi dosežemo.
Trajnostna usmeritev poslovanja z visoko stopnjo družbene odgovornosti
ELES je steber trajnosti delovanja Slovenije. Že s tem je izpostavljena naša izjemna družbena odgovornost. Kot direktor družbe se zato trudim, da so vse aktivnosti zastavljene in prepoznane kot trajnostne.

Vzdrževanje ravnovesja med tremi stebri trajnosti, gospodarskim in družbenim razvojem ter skrbjo za varstvo okolja, je v gospodarskih družbah v 100 % državni lasti pogosto zelo zahtevno. Pričakovanja določenih deležnikov so pogosto zaradi narave lastništva pretirana. V letu 2017 smo odgovorno presojali stroške družbene odgovornosti tako, da smo upoštevali tako pomen deležnikov za razvoj Elesa kot njegovo poslovno trajnostno moč.

ELES usmerjam v celovito razmišljanje in ustvarjanje vrednosti za ključne deležnike na kratek in dolgi rok prek sodelovanja in proaktivnega iskanja sinergij med dejavnostmi/organizacijskimi enotami znotraj družbe in z zunanjimi deležniki, tako domačimi in tujimi. Integriran sistem upravljanja je ELES uvedel že pred leti, sedaj nadaljuje z razvojem korporativnega poročanja, ki gre v smeri sodobnih trendov celovitega/integriranega poročanja, skladno z načeli IIRC (International Integrated Reporting Council). Cilj je, da okolju celovito in zato še jasneje pokažemo, kje vse se čutijo pozitivni trajnostni učinki našega temeljnega delovanja.

Spremembe so v zadnjih letih stalnica delovanja ELES, vendar so zame najpomembnejša stalnica ELES zaposleni, ti so s svojim znanjem, idejami ter zavzetostjo in predanostjo poslanstvu ELES v središču ustvarjanja vrednosti. V zadnjem času pa postaja vse pomembnejša tudi njihova prožnost v razmišljanju in delovanju. To je namreč osrednjega pomena za prihodnost elektroenergetike (ne le za ELES kot njeno hrbtenico, ampak za celotno slovensko elektroenergetiko), ki služi odjemalcem električne energije vse ure, vse dni v letu. Ravno ta vrednota je v javnosti premalo prepoznana in si v prihodnje zasluži večje izpostavljenosti.

Menim, da je vsebina tega letnega poročila najboljši izkaz mojih predhodno zapisanih trditev, ocen in misli.
Nedoseganje zastavljenih ciljev
Neuspešni smo bili pri realizaciji odplačnega prevzema 110 kV omrežja v lasti drugih pravnih oseb. Razlog je v nestrinjanju sedanjih lastnikov, da je lahko prodajna cena največ v višini neodpisane vrednosti zadnji dan v mesecu, v katerem se sklene pogodba o odplačnem prenosu. Razlog v takšnem stališču ELES sta določili 5. odstavka 35. člena in 6. odstavek 39. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. V kolikor bi ELES odkupoval ta sredstva po vrednosti, višji od neodpisane vrednosti, bi jih moral sočasno ob aktivaciji slabiti, kar bi bremenilo čisti poslovni izid. Agenciji za energijo Republike Slovenije bomo zato predlagali, da v novem Aktu spremeni predhodno navedeni določili in sicer: »Če Eles prevzame sredstvo od elektrooperaterja, ki je za sredstvo že prejemal amortizacijo in donos iz omrežnine, ta elektrooperater proda sredstvo po neodpisani vrednosti sredstva, saj bi v primeru, da bi bila prodajna vrednost sredstva višja, na račun razlike med neodpisano vrednostjo in prodajno vrednostjo prodajalec (elektrooperater) neupravičeno ustvaril dobiček. Drugi lastniki (proizvajalci električne energije in odjemalci), pa lahko sredstva, ki so predmet prevzema in za katera niso prejemali amortizacije in donosa iz omrežnine, prodajo po ocenjeni vrednosti.« Zaradi nerealizacije prevzema 110 kV omrežja v višini 10,6 milijonov evrov smo v povezavi z regulativno metodologijo beležili za 0,6 mio evrov slabši čisti poslovni izid, od tega 0,4 mio evrov na račun nerealiziranega donosa in 0,2 mio evrov na račun nižje priznanih stroškov delovanja in vzdrževanja. ELES se je na prevzem 110 kV omrežja ustrezno pripravil, zaposlil dodatne kadre, kupil določeno dodatno opremo.

V Dolgoročnem strateškem planu poslovanja za obdobje 2016–2020 smo določili nabor in ciljne vrednosti ključnih ekonomskih in tehničnih kazalnikov za spremljanje uspešnosti poslovanja v obdobju veljavnosti dokumenta DSP 2016–2020. Opredeljenih imamo sedem ekonomskih in šest tehničnih kazalnikov. V letu 2017 smo pri devetih kazalnikih presegli ciljne vrednosti, pri štirih kazalnikih nam tega ni uspelo: doseganje korigiranega reguliranega donosa, delež izgub na preneseno MWh električne energije, investicijska vlaganja na konico odjema in razpoložljivost telekomunikacijske opreme za potrebe delovanja prenosnega omrežja. Pri zadnjih dveh kazalnikih gre za minimalna odstopanja. Nedoseganje korigiranega reguliranega donosa je posledica nižje realiziranih prihodkov od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, nižji dobiček od nereguliranih dejavnosti v primerjavi s planom ter višjih stroškov storitev, katere smo imeli zaradi angažiranja zunanjih svetovalcev pri prijavah na EU projekte sofinanciranja investicij. Preseganje deleža izgub na prenosnem omrežju je posledica nedokončanja daljnovoda Divača – Nova Gorica na delu trasi, ki poteka preko občine Renče.
Ljubljana, 18. 5. 2018
ELES, d.o.o.
direktor
mag. Aleksander Mervar
MANJ
MANJ
Pomembnejši dogodki
13. januar
Nadzorni svet družbe ELES je na redni seji mag. Aleksandru Mervarju podelil nov petletni mandat direktorja družbe.
20. januar
Mednarodni konzorcij pod vodstvom italijanskega podjetja Engineering, v katerem sodeluje tudi ELES, je prepričal Evropsko komisijo in pridobil evropska sredstva za projekt na področju zaščite kritične infrastrukture – Defender. Cilj projekta je vzpostavitev sistema ugotavljanja medsebojne odvisnosti in implementacija podatkov, ki se generirajo na vseh ravneh in vrstah infrastrukture in storitev družbe ELES.
1. februar
Zaživela je nova spletna stran družbe ELES, ki sledi sodobnim smernicam spletnega oblikovanja in zagotavljanja pozitivne uporabniške izkušnje.
17.  februar
Evropska komisija je med prijavami na drugi razpis za sredstva programa Instrument za povezovanje Evrope izbrala 18 ključnih projektov. Med projekti pametnih omrežij je bil izbran projekt SINCRO.GRID, ki ga koordinira družba ELES, v njem pa sodelujejo tudi družbe HOPS, SODO in HEP-ODS.
28. februar
V Beričevem se je začela gradnja 1. faze Tehnološkega središča ELES, v katerem bo družba ELES lahko zagotovila bistveno višji nivo zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema; tako z vidika zanesljivosti delovanja tehničnih sistemov daljinskega vodenja kot z vidika zagotavljanja varnosti samega objekta.
2. marec
Končal se je transport novega 300 MVA transformatorja, ki bo v RTP Divača nadomestil okvarjeni transformator.
15. marec
Družba ELES je prejela nagrado Slovenian Grand Security Award v kategoriji Najbolj varno podjetje.
17.  marec
Družba ELES je prejela soglasje Ministrstva za infrastrukturo k Razvojnemu načrtu 2017-2026.
29.  in 30.  marec
Zunanji presojevalci iz podjetja SIQ so v Elesu izvedli redno zunanjo presojo integriranega sistema upravljanja v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 in ISO/IEC 27001. Presoja je pokazala, da ELES izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter sistem vodenja varovanja informacij skladno z zahtevami omenjenih standardov.
2. april
Zaradi odprave napake na strelovodni vrvi na daljnovodu 2 x 110 kV Ajdovščina – Divača 1 in 2 smo med 7.02 in 7.44 izklopili poškodovani daljnovod. Ob izklopu daljnovoda je bilo uspešno vzpostavljeno otočno obratovanje na področju severne Primorske. Sanacijo poškodbe so zaposleni v družbi ELES odpravili zelo hitro in učinkovito, tako da je izklop daljnovoda trajal le 42 minut.
1. maj
Zaradi zelo uspešne in strme rasti raziskovalno inovacijske dejavnosti v družbi ELES, je direktor družbe ustanovil novo Področje za strateške inovacije. S tem je dokončno uveljavil strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske skupnosti kot ključnih segmentov prihodnjega razvoja družbe ELES. Direktor Področja za strateške inovacije je postal mag. Uroš Salobir.
22. maj
Predstavniki družb ELES, HOPS, SODO in HEP-ODS so v Bruslju podpisali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt SINCRO.GRID. Pogodbo z direktorjem agencije INEA Dirkom Beckersom je kot predstavnik koordinatorja projekta podpisal direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.
27. maj
Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je izdala soglasje k Metodologiji skupnega modela omrežja. Namen metodologije je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja s strani posameznega sistemskega operaterja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in tudi izdelavo analiz sigurnosti obratovanja elektroenergetskih sistemov.
31. MAJ
Direktor družbe ELES je začasno zamrznil aktivnosti v okviru projekta prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača. O odločitvi je direktor družbe ELES obvestil tako Ministrstvo za infrastrukturo kot tudi predstavnike civilne iniciative Zaščitimo otroke pred sevanjem.
31. MAJ
Družba ELES je prejela certifikat za Učečo se organizacijo, ki ga podeljuje Life Learning Academia (organizacija za certificiranje in vodenje strokovnih in povezovalnih procesov na področju znanj).
15. junij
Družba ELES je v sodelovanju z distribucijskimi podjetji zagotovila študijo Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji. V okviru študije Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji, ki jo je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar, so bile izdelane karte, ki prikazujejo, iz katere distribucijske in prenosne razdelilne transformatorske postaje se napajajo porabniki na posameznem območju.
10. julij
Direktorji družb so v Opatiji svečano podpisali mednarodni dogovor o sodelovanju na projektuSINCRO.GRID.
17. in 18. julij
V Ljubljani je v okviru evropskega projekta Defender, v katerem aktivno sodeluje tudi družba ELES, potekala dvodnevna delavnica na temo pregleda obstoječih in neznanih fizičnih ter kibernetskih groženj kritični energetski infrastrukturi.
3. avgust
V družbi ELES smo pričeli z aktivnostmi v sklopu projekta »Aktivni odjemalec«, ki smo ga skupaj z devetimi drugimi slovenskimi partnerji prijavili na razpis Javne agencije SPIRIT.
30. avgust
V okviru programa Družini prijazno podjetje smo v družbi ELES letos drugič organizirali Dan odprtih vrat za otroke zaposlenih. Tokrat so si otroci in starši ogledali Muzej elektroprenosa v Laškem.
5. september
Konzorcij projekta TDX-ASSIST je podpisal pogodbo z Evropsko komisijo za izvedbo projekta, katerega glavni cilj je oblikovanje in razvoj novih, sodobnih, varnih informacijsko - komunikacijskih orodij in tehnik, ki omogočajo izmenjavo informacij in podatkov med različnimi deležniki znotraj elektroenergetskega sektorja (TSO, DSO, udeleženci na trgu z električno energijo). Družba ELES je aktivno vključena v tri delovne sklope.
6. SEPTEMBER
ELES je organiziral strokovni posvet, na katerem smo osvetlili pomembnost vloge pametnih omrežij v okviru Energetskega koncepta Slovenije.
15. SEPTEMBER
V sodelovanju z Elektroinštitutom Milana Vidmarja, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in GEN energijo je družba ELES že šesto leto zapored na Elektrofestu energetsko opismenjevala več kot 400 dijakov.
21. SEPTEMBER
Konzorcij projekta FutureFlow je z odliko prestal revizijo Evropske komisije ob zaključku prve triade projekta.
2. oktober
Na družbenih omrežjih smo predstavili nov video, s katerim želimo javnost ozavestiti o pomenu električne energije za naše vsakdanje življenje, ter jo seznaniti z vlogo družb ELES v slovenskem elektroenergetskem sistemu.
13. oktober
ELES in družba Elektro Maribor sta na Ptuju predstavila projekt Premakni porabo, ki se odvija v okviru slovensko-japonskega partnerstva (www.premakni-porabo.si).
16. in 17. november
V Mariboru je potekala tradicionalna strateška konferenca, namenjena preverjanju, kako uspešno v družbi uresničujemo zastavljene cilje in postavitvi novih. Prvi dan je bil namenjen predstavitvi izzivov, ki ELES čakajo v prihodnje, ter delavnici o vrednoti zavzetost, ki je tudi rdeča nit letošnjih strokovnih vsebin konference, drugi dan pa je bil namenjen pregledu izpolnjevanja ključnih ciljev po posameznih področjih, ki si jih je ELES zastavil v poslovnem načrtu do leta 2020.
22. november
Konzorcij projekta OSMOSE je podpisal pogodbo z Evropsko komisijo za izvedbo projekta, v okviru katerega bo ELES vodil eno od štirih demonstracij, ki bo med Slovenijo in Italijo razvijala nove mehanizme čezmejnega sodelovanja na področju izravnalnih trgov električne energije.
28. november
V okviru predstavitve sodelovanja Slovenije in Hrvaške na področju pametnih omrežij, ki sta jo v Bruslju gostila evropska poslanca Franc Bogovič iz Slovenije in Davor Škrlec s Hrvaške, je bil predstavljen tudi projekt SINCRO.GRID.
28. november
V sodelovanju z Elektroinštitutom Milana Vidmarja, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in GEN energijo je družba ELES že šesto leto zapored na Elektrofestu energetsko opismenjevala več kot 400 dijakov.
19. december
V sodelovanju z Elektroinštitutom Milana Vidmarja, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in GEN energijo je družba ELES že šesto leto zapored na Elektrofestu energetsko opismenjevala več kot 400 dijakov.