VPLIVAMO
NA ŽIVLJENJE. POZITIVNO.

V
S
E
B
I
N
A

VSEBINA

POZITIVNO ENERGIJO PRENAŠAMO V LOKALNO OKOLJE.

Kot sistemski operater slovenskega elektroenergetskega prenosnega omrežja skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos energije 24 ur na dan. Soustvarjamo energetsko prihodnost Slovenije, saj vzdržujemo, načrtujemo, gradimo in posodabljamo prenosno omrežje, da zadovoljimo naraščajočim potrebam po električni energiji. Pri tem so lokalne skupnosti eden naših strateških partnerjev. Zavedamo se pomena sodelovanja in povezovanja z njimi, zato z iskreno in dosledno komunikacijo vzpostavljamo vezi zaupanja.

Uvod

Uvod

NAGOVOR DIREKTORJA

PRED NAMI SO POMEMBNE INVESTICIJE

Leto 2016 so zaznamovali uspehi na področju snovanja in izvajanja mednarodnih projektov s področja pametnih omrežij, prevzemanje 110 kV omrežja in podaljšanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije.  

Dolgoročni strateški plan družbe ELES je prvič v zgodovini potrdila Vlada Republike Slovenije, ki nam je julija za obdobje 50 let podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije. Konec leta pa je Vlada RS sprejela tudi sklep, da se družba ELES iz javnega podjetja preoblikuje v gospodarsko družbo.

Družba ELES bo tako vsaj še nadaljnjih 50 let odgovorna za stabilno delovanje prenosnega omrežja ter zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Ugotovili smo, da bomo izzive, ki jih za prenosno omrežje predstavlja proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije, kot sta sonce in veter, najlažje reševali z inovacijami na področju pametnih omrežij. Zato smo si kot enega izmed strateških ciljev zadali tudi vlaganja v pametna omrežja. Iskati smo začeli partnerje v tujini, s katerimi smo skupaj zasnovali nekaj pomembnih projektov: SINCRO.GRID, NEDO, FutureFlow in MIGRATE.

Leta, ki so pred nami, prinašajo precej izzivov. Ne dvomim, da jih bomo s sodelavci, ki imajo veliko znanja in izkušenj, tudi uspešno premagali in izpolnili cilje, zastavljene v Dolgoročnem strateškem planu 2016–2020.

Prikaži več
Prenesi celoten PDF dokument

Leto 2016 so zaznamovali uspehi na področju snovanja in izvajanja mednarodnih projektov s področja pametnih omrežij, prevzemanje 110 kV omrežja in podaljšanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije.

Smernice za delovanje družbe ELES v letu 2016 smo začrtali že konec leta 2015, ko smo zaključili pripravo Dolgoročnega strateškega plana za obdobje 2016–2020. Da gre za izjemno pomemben strateški dokument, govori dejstvo, da je dolgoročni strateški plan družbe ELES prvič v zgodovini potrdila Vlada Republike Slovenije. Vlada RS nam je julija za obdobje 50 let podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije. S podpisom koncesijske pogodbe sta Republika Slovenija in družba ELES vsa medsebojna razmerja uredili skladno z Energetskim zakonom in koncesijskim aktom, Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije. Konec leta je Vlada RS sprejela tudi sklep, da se družba ELES iz javnega podjetja preoblikuje v gospodarsko družbo. Družba ELES bo tako vsaj še nadaljnjih 50 let odgovorna za stabilno delovanje prenosnega omrežja ter zagotavljanje zanesljivega in varne a obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Kljub neugodnim razmeram na elektroenergetskem trgu smo poslovali uspešno

V spremenljivih razmerah na področju elektroenergetike smo tudi v letu 2016 poslovali uspešno. Imeli smo 163,7 milijona evrov celotnih prihodkov, ki so bili za 7 % višji kot v preteklem letu in dva odstotka nižji, kot je bilo načrtovano. Celotnih odhodkov smo v letu 2016 imeli za 151,4 milijona evrov. Največji strošek v letu 2016 so predstavljali stroški zakupa sistemskih storitev, ki so znašali 43,3 milijona evrov ali kar 46 % vseh prihodkov, ki jih družba ELES zaračuna za uporabo prenosnega omrežja slovenskim končnim porabnikom. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 12,3 milijona evrov, po upoštevanih odloženih davkih pa smo beležili čisti poslovni izid v višini 12,6 milijona evrov.

Ker se zavedamo vpliva, ki ga imajo lahko neprepoznana tveganja na poslovanje družbe, smo v letu 2016 ponovno posodobili katalog tveganj. V krovni strukturi tveganj smo prepoznali 22 glavnih skupin tveganj, znotraj posameznih skupin prepoznana tveganja smo ocenili in zanje predlagali preventivne, blažilne ukrepe ter določili roke za njihovo izvedbo.

V družbi ELES vemo, kakšen pomen ima opravljanje naše dejavnosti za celotno slovensko družbo in kakšen je pomen naše infrastrukture, ki je uvrščena na seznam kritične infrastrukture državnega pomena, zato smo pri opravljanju dela še zlasti odgovorni. Prizadevamo si, da razvoj in napredek družbe ELES gradimo na temeljih odgovornega odnosa do lastnika, Republike Slovenije, doseganja poslovne odličnosti, skrbi za okolje ter odgovornosti do zaposlenih in družbenega okolja, v katerem delujemo.

Razvijali smo mednarodne projekte

Ugotovili smo, da bomo izzive, ki jih za prenosno omrežje predstavlja proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije, kot sta sonce in veter, najlažje reševali z inovacijami na področju pametnih omrežij. Zato smo si kot enega izmed strateških ciljev v Dolgoročnem strateškem planu 2016–2020 zadali tudi vlaganja v pametna omrežja. Iskati smo začeli partnerje v tujini, s katerimi smo skupaj zasnovali nekaj pomembnih projektov. Januarja smo začeli z delom na projektu MIGRATE, katerega glavno vprašanje je, kaj bo prinesla masovna integracija proizvodnih virov, ki temeljijo na močnostni elektroniki. Februarja smo aktivno začeli z izvajanjem projekta s področja pametnih omrežij FutureFlow. Oktobra smo podpisali sporazum o skupni koordinaciji slovenskih in hrvaških partnerjev, družb SODO, HOPS in HEP-ODS v okviru mednarodnega projekta SINCRO.GRID in nato projekt prijavili na razpis za črpanje sredstev iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Novembra smo v okviru slovensko-japonskega partnerstva projekt NEDO) z agencijo NEDO podpisali memorandum o dogovoru, z družbo Hitachi pa pogodbo o implementaciji. S tem se je uradno začel projekt, ki pomeni preizkus delovanja razvitih novih tehnologij in rešitev v okolju delujočih pametnih omrežij, prispeval pa bo tudi k vzpostavitvi celostnega koncepta pametnega omrežja v Sloveniji.

Pred nami so
pomembne investicije

Za leto 2017 v družbi ELES načrtujemo čiste prihodke od prodaje v višini 150,7 milijona evrov in čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 16,3 milijona evrov. Zadane poslovne cilje bomo dosegli, če bomo upoštevali sprejete usmeritve in če ne bo prišlo do kakršnih koli nepredvidenih dogodkov.

Na področju investicijskih vlaganj bomo največ sredstev namenili investicijam in rekonstrukcijam. Največje med njimi so investicije v pametna omrežja (NEDO, SINCRO.GRID), izgradnja tehnološkega središča ELES v Beričevem, rekonstrukcija RTP Pekre, dogradnja in rekonstrukcija stikališča v RTP Divača. Vsa investicijska vlaganja so velikega pomena za poslovanje družbe, prispevala pa bodo seveda tudi k večanju zanesljivosti prenosa električne energije.

V družbi ELES smo tudi v pričakovanju rezultatov zadnjega razpisa programa Obzorje 2020, ki se je zaključil 14. februarja in v katerem družba ELES sodeluje kot projektna partnerica kar v petih prijavah.

Leta, ki so pred nami, prinašajo precej izzivov. Ne dvomim, da jih bomo s sodelavci, ki imajo veliko znanja in izkušenj, tudi uspešno premagali in izpolnili cilje, zastavljene v Dolgoročnem strateškem planu 2016–2020.

Ljubljana, 17. 5. 2017

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

Prenosno omrežje načrtujemo po načelih trajnostnega razvoja za ohranitev naravnega okolja. Zavedamo se pomena soodvisnosti človeka od narave. Odgovornost, ki jo želimo prenesti na naslednje generacije, zato spodbujamo dejavnosti, ki širijo filozofijo sožitja in skrbi za druge.

POUDARKI IZ POSLOVANJA

01

Smo ponosni donator Zavodu PET – Zavodu za terapijo s pomočjo psov

KLJUB NEUGODNIM RAZMERAM NA ELEKTROENERGETSKEM TRGU SMO POSLOVALI USPEŠNO

Imeli smo 163,7 milijona evrov celotnih prihodkov, ki so bili za 7 % višji kot v preteklem letu in dva odstotka nižji, kot je bilo načrtovano. Celotnih odhodkov smo v letu 2016 imeli za 151,4 milijona evrov. Največji strošek v letu 2016 so predstavljali stroški zakupa sistemskih storitev, ki so znašali 43,3 milijona evrov ali kar 46 % vseh prihodkov, ki jih družba ELES zaračuna za uporabo prenosnega omrežja slovenskim končnim porabnikom. Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 12,3 milijona evrov, po upoštevanih odloženih davkih pa smo beležili čisti poslovni izid v višini 12,6 milijona evrov.

Prikaži več
Prenesi celoten PDF dokument

IZ BILANCE STANJA (v mio EUR)

Sredstva

611,3

623,9

656,3

674,1

648,9

690,3

684,9

Kapital

381,5

381,7

379,8

324,4

313,7

389,9

357,6

KAZALNIKI POSLOVANJA

Dobičkonosnost kapitala (ROE) v %

1,3

2,2

2,3

2,9

4,0

4,8

4,7

Dobičkonosnost sredstev (ROA) v %

0,9

1,4

1,4

1,5

1,9

2,7

2,4

Gospodarnost poslovanja

1,070

1,062

1,058

1,084

1,101

1,116

1,122

Neto finančni dolg/kapital

0,33

0,31

0,33

0,44

0,53

0,47

0,62

Neto finančni dolg/EBITDA

3,39

3,30

3,31

3,47

3,67

3,82

4,49

Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč EUR)

118,4

122,8

124,0

129,9

137,9

136,3

145,0

KAZALNIK REGULATIVNEGA OKVIRA

Doseganje reguliranega donosa v %

60,17

49,98

56,79

65,36

74,04

105,33

97,94

OSTALI POMEMBNI PODATKI

Investicijska vlaganja (v mio EUR)

67,9

46,2

37,9

37,3

34,6

99,2

87,3

ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan 31.12.

530

538

532

546

566

556

550

Kot sistemski operater slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja sodelujemo z drugimi evropskimi operaterji in smo s sosednjimi državami povezani v skupen energetski krog. Pretok električne energije nemoteno prehaja meje, da vztrajno ohranjamo ravnovesje med proizvodnjo in porabo energije.

Strateške usmeritve

02

Smo ponosni donator
Ribiški družini Sevnica

Družba ELES si je svoje dolgoročne strateške cilje zastavila v Dolgoročnem strateškem planu (DSP) poslovanja za obdobje 2016–2020, ki ga je prvič v zgodovini sprejela Vlada Republike Slovenije. V tem dokumentu smo določili ključne strateške usmeritve in cilje do leta 2020, prav tako pa tudi prioritetne strateške investicije in rekonstrukcije prenosnih povezav.

Glavne strateške usmeritve razvoja družbe ELES

Spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v skladu z Etičnim kodeksom in  smernicami korporativne integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne odličnosti.

Investicijsko-vzdrževalne aktivnosti na osnovi filozofije asset‘s managementa, uvedba tudi za področje kadrovskega managementa.

Poleg celovitega nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega omrežja prevzeti tudi celovit nadzor nad celotnim, zazankanim 110 kV omrežjem v RS.

Zakup sistemskih storitev po primerljivih cenah sosednjih TSO. Glede na nove tehnologije, na osnovi tehnično-ekonomskih kriterijev, prehod na čim večjo avtonomijo.

Investicije v čezmejne prenosne kapacitete, utemeljevanje višine NTC-jev  do sosednjih TSO – glede na nacionalni interes RS.

Poslovanje v regulatorno določenem okvirju, zagotavljanje lastniku dobiček glede na regulatorno metodologijo.

Prikaži več
Prenesi celoten PDF dokument

Ciljne vrednosti kazalnikov so bile določene na podlagi dveh dejstev:

1) ELES je med prvimi tremi ali najmanj na povprečju vseh (8) analiziranih sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij v državah članicah EU;

2) doseganje vrednosti kazalnikov, ki izboljšujejo poslovanje.

EKONOMSKI KAZALNIKI

CILJNE VREDNOSTI ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI DSP 2016–2020

Kazalnik

Ciljne vrednosti kazalnika

Doseganje reguliranega donosa (v %)

Leto 2016: 90 %
Leto 2017: 95 %
Leta 2018–2020: 100 %

Donos na kapital (ROE) (v %)

Leta 2016–2018: 3 %
Leti 2019–2020: 3,5 %

Donos na korigirana sredstva (ROA) (v %)

Ne manj kot 2 %

Odhodki na preneseno električno energijo (EUR/MWh EE)

Nižja vrednost kazalnika kot znaša povprečje vseh TSO

Zmožnost vračila najetih posojil

Enaka ali nižja vrednost od 4

Investicijska vlaganja na konico odjema EUR/MW konico odjema

Enaka ali višja vrednost kazalnika kot znaša povprečje vseh TSO

Doseganje primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno regulacijo (v %)

Leta 2016 do 2018: po obstoječih pogodbah
Leto 2019: 140 %
Leto 2020: 120 %

TEHNIČNI KAZALNIKI

CILJNE VREDNOSTI ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI DSP 2016–2020

Kazalnik

Ciljne vrednosti kazalnika

Preseganje dopustnih napetosti (400 kV = 425 kV, 220 kV = 245 kV) (ure)

Največ 50 % povprečja ur preseganja napetosti v letih 2011 do 2015

Nedobavljena energija zaradi izpada elementov prenosnega omrežja (MWh EE)

Ne več kot 0,01 %

Količina prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja (MWh/km)

Enaka ali višja vrednost kazalnika kot znaša povprečje prvih treh TSO

Delež izgub pri prenosu električne energije (v %)

Enaka ali nižja vrednost kazalnika kot znaša povprečje vseh TSO

Razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznimi TSO (APG, TERNA, HOPS)

Smer Avstrija–R Slovenija: NTC 950 MW

Leto 2016: 80 %
Leti 2017–2018: 90 %
Leti 2019–2020: 100 %

Smer Hrvaška–R Slovenija: NTC 1200 MW

Leti 2016–2017: 85 %
Leti 2018–2019: 90 %
Leto 2020: 95 %

Smer R Slovenija–Italija: NTC 530 MW

Leto 2016: 75 %
Leti 2017–2018: 85 %
Leti 2019–2020: 95 %

Ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS

Trajno: 99,995 % razpoložljivost delovanja telekomunikacijskih zvez.

Energija potuje z nami 24 ur na dan. Vsak trenutek skrbimo za njen neprekinjen, kakovosten in varen prenos, saj se zavedamo pomena zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo. To zmoremo le z usklajenim timskim delom, kjer vsak posameznik poganja del kolesja velikega elektroenergetskega sistema.

Poslovna odličnost

03

Smo ponosni donator
Športnemu klubu RIDE

V družbi ELES vemo, kakšen pomen ima opravljanje naše dejavnosti za celotno slovensko družbo in kakšen je pomen naše infrastrukture, ki je uvrščena na seznam kritične infrastrukture državnega pomena, zato smo pri opravljanju dela še posebej odgovorni. Prizadevamo si, da razvoj in napredek družbe ELES gradimo na temeljih odgovornega odnosa do lastnika, Republike Slovenije, doseganja poslovne odličnosti, skrbi za okolje ter odgovornosti do zaposlenih in družbenega okolja, v katerem delujemo.

Obratovanje sistema

Oddaja električne energije v prenosno omrežje: 22.475 GWh

Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja: 22.136 GWh

Konična obremenitev: 3.603 MW

Terciarna regulacija: 8.708 MWh

Prenesi celoten PDF dokument

Igramo skladno z dobrimi poslovnimi običaji in visokimi etičnimi standardi. Pri našem delu nas vodijo vrednote, ki smo jih izoblikovali skupaj z zaposlenimi, da vzajemno gradimo trdno organizacijsko kulturo. Verjamemo v odgovornost, zavzetost, znanje, zanesljivost, sodelovanje in vztrajnost.

Odgovornost do zaposlenih in družbenega okoljA

04

Smo ponosni donator
Pihalnemu orkestru Divača

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

V letu 2016 je pri merjenju zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela pri anonimnem anketiranju sodelovalo 424 zaposlenih (74,9 % vseh zaposlenih v družbi ELES v letu 2016) oziroma za 3 % več kot v letu 2015. Skupno zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki dela je zelo visoko, saj predstavlja 4,71 točk na 6-stopenjski lestvici ocenjevanja in zelo presega slovensko povprečje. V primerjavi z letom 2015 je večje za 3,5 % in za 0,26 točke presega vrednost strateškega kazalnika, določenega z dolgoročnim strateškim planom 2016-2020.

Izmerjene vrednosti električnih in magnetnih polj so bile povsod nižje od dopustnih vrednosti, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

Prenesi celoten PDF dokument

Prenos električne energije upravljamo v Republiškem centru vodenja z eno najsodobnejših tehnologij in visoko strokovno usposobljenim kadrom. Znanje nas postavlja ob bok največjim operaterjem v Evropi, zato cenimo znanje kot eno najvišjih vrednot, ki vodi v napredek celotne družbe.

Upravljanje s tveganjI

05

Smo ponosni donator Zavodu 404, mladinskemu tehnološkoraziskovalnemu centru

V družbi ELES se zavedamo pomembnosti aktivnega upravljanja s tveganji, zato imamo razvit napreden, informacijsko podprt sistem prepoznavanja, beleženja, spremljanja in upravljanja s tveganji, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev. Z vzpostavljenim celovitim sistemom upravljanja s tveganji, integriranim v enovit sistem upravljanja, vgrajenim v vse procese delovanja Elesa zagotavljamo, da ključna tveganja pravočasno prepoznamo, ocenimo in obvladujemo.

Družba se tako v letu 2016 z izvajanjem ukrepov ni samo približala določeni še sprejemljivi ravni tveganosti družbe, ampak oceno tveganosti znižala pod sprejemljivo raven, na podlagi česar lahko sklepamo, da sistem obvladovanja tveganj v družbi dosega strateški cilj uspešnega obvladovanja strateških in procesnih tveganj ter s tem omogoča doseganje zastavljenih poslovnih in strateških ciljev družbe.

Prenesi celoten PDF dokument